Բյուջետային վճարումներ

ՄոբիԴրամի մասնաճյուղերում ընդունվում են բյուջետային վճարումներ, այդ թվում՝

  • ՃՈ տուգանքներ
  • ԱՊՊԱ տուգանքներ
  • Ավտոկայանման տուրքեր և տուգանքներ
  • Հողի և գույքի հարկեր
  • Աղբահանման ծառայության վճարներ
  • Իջևան համատիրության վճարներ 
  • ԴԱՀԿ վճարներ

Բյուջետային բոլոր փոխանցումների համար պետք է ներկայացնել թե՛ վճարողի, թե՛ պարտապանի ՀԾՀ/սոցիալական քարտի տվյալները:  

Փոխանցումները կատարվում են 1-2 բանկային օրվա ընթացքում: 


Միջնորդավճարը կազմում է 0.2% (առնվազն 200 դրամ, առավելագույնը 1000 դրամ): 
Իջևան համատիրություն - առանց միջնորդավճարի

Սխալների ուղղումը կատարվում է համաձայն ընկերության սխալների ուղղման ընթացակարգի: